Monday, March 10, 2008

Nasru Minallah.....

"Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.Apabila telah datang pertolongan Allah kemenangandan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondongmaka bertasbihlah dengan memuji Tuhan kamudan mohonlah ampun kepada-Nya.Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima taubat."

No comments: